NÁVRH ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ MIMO VALNOU HROMADU – 31.03.2020

Návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu

 

Představenstvo akciové společnosti

Kinský dal Borgo, a.s.,

se sídlem Chlumec nad Cidlinou IV, Komenského 5, PSČ 503 51

IČ: 274 61 602

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2405

(dále jen „společnost“)

 

z důvodu mimořádné situace po zavedení nouzového stavu v ČR a nemožnosti svolání řádné valné hromady společnosti s osobní účastí akcionářů

 

předkládá akcionářům společnosti

návrh rozhodnutí mimo valnou hromadu

podle článku 13 Stanov společnosti a § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“).

 

Návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu:

 

Akcionáři společnosti, rozhodující mimo valnou hromadu formou „per rollam“ podle článku 13 Stanov společnosti a § 418 a násl. ZOK, schvalují:

 • zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti (výroční zpráva),
 • zprávu o řádné účetní závěrce,
 • zprávu o vztazích, návrh představenstva na rozdělení zisku z hospodaření za r. 2019,
 • zprávu dozorčí rady a
 • dodatek smlouvy o výkonu funkce členů představenstva,

 

vše ve znění dle předloženého návrhu.

 

Lhůta pro doručení vyjádření akcionářů činí 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Akcionáři zašlou v této lhůtě svá vyjádření k jednotlivým bodům 1) – 5) rozhodnutí formou e-mailové zprávy na adresu společnosti j.ornst@kinsky-dal-borgo.cz

Nedoručí-li akcionář své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí jako celek nesouhlasí.

Po uplynutí lhůty k vyjádření bude o rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu vyhotoven zápis a zaslán akcionářům podle článku 13 odst. 6 Stanov společnosti.

 

Zdůvodnění

Představenstvo předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku v souladu s § 436 odst. 1 „ZOK“ a výroční zprávu v souladu s § 436 odst. 2 „ZOK“.  Rovněž v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. i) Stanov společnosti schvaluje změnu odměňování členů představenstva.

 

Výše uvedené dokumenty, včetně zpráv auditora tvoří přílohu tohoto návrhu rozhodnutí a jsou též k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto návrhu rozhodnutí na internetových stránkách společnosti do konce běhu lhůty stanovené pro vyjádření akcionářů.

 

 

V Chlumci nad Cidlinou dne 31. 3. 2020

 

_______________________ ________________________
Giovanni Kinský dal Borgo Dr. Pio Kinský dal Borgo
předseda představenstva místopředseda představenstva

 

 

Přílohy.

 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti (výroční zpráva)
 2. Zpráva o řádné účetní závěrce a zpráva o vztazích
 3. Návrh představenstva na rozdělení zisku z hospodaření
 4. Zpráva dozorčí rady (DR) o kontrolní činnosti DR a o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku z hospodaření
 5. Zpráva auditora k roční účetní závěrce a vyjádření auditora k výroční zprávě (bude dodána)
 6. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti.